مدل های مختلف لندرور به روایت تصویر

0

 

LandRover.svg

454811


land-rover-series

۱) Land Rover Series I, 80″ 1948-1953


2-land-rover-series-86-station-wagon

۲) Land Rover Series I, 86″ 1953-1957. Station

 


3-land-rover-series-107-pick-up

۳) Land Rover Series I, 107″ 1953-1957, Pick-up with 3/4


4-land-rover-series-107-station-wagon

۴) Land Rover Series I, 107″ 1956-1958, Station Wagon


5-land-rover-series-II-88-hardtop

۵) Land Rover Series II, 88″ 1958-1961, Hard Top


6-land-rover-series-II-88-station-wagon

۶) Land Rover Series II 88″ 1958-61 Station Wagon


7-land-rover-series-IIA-109-pick-up

۷) Land Rover Series IIA, 109″, 1961-1971, Pick-up with 3/4 canvas


8-land-rover-series-IIA-109-station-wagon

۸) Land Rover Series IIA, 109″, 1961-1971 Station Wagon


9-land-rover-series-IIA-military-soft-top

۹) Land Rover Series IIA, 88″ 1961-1971, Military Soft Top


10-land-rover-series-IIA-109-military-ambulance

۱۰) Land Rover Series IIA, 109″, 1961-1971 Military Ambulance


11-land-rovers-series-IIA-109-doormobile

۱۱) Land Rover Series IIA, 109″, “Dormobile” Conversion


12-land-rover-series-IIA-109-carawagon

۱۲) Land Rover Series IIA, 109″, “Carawagon” Conversion


13-land-rover-series-IIA-IIB-forward-control

۱۳) Land Rover Forward Control Series IIA, IIB 1961-1970


14-land-rover-series-IIA-88-bugeye

۱۴) Land Rover Series IIA 88″ 1969 “Bugeye”


15-land-rover-series-IIA-88-soft-top

۱۵) Land Rover Late Series IIA, 88″, Fall 1969-1971, Soft Top


16-land-rover-series-III-88-pick-up

۱۶) Land Rover Series III, 88″, Fall 1971-1985 Pick-up with 3/4 canvas


17-land-rover-series-III-109-station-wagon

۱۷) Land Rover Series III, 109″, Fall 1971-1985 Station Wagon


18-land-rover-series-III-109-military-gs

۱۸) Land Rover Series III, 109″, 1971-1985 3/4 Ton Regular


19-land-rover-series-III-88-lightweight

۱۹) Land Rover Series III 88″ 1971-1985 Military Lightweight


20-101-land-rover-series-1-ton-forward-control

۲۰) Land Rover Military 101″ Forward Control 1974-1978


21-land-rover-series-III-hcpu-pick-up

۲۱) Land Rover Series III, 109″, High Capacity Pick-Up


22-land-rover-series-III-stage-one-v8-station-wagon

۲۲) Land Rover Series III, 109″, Stage One V8, Station Wagon 1979-1985


23-land-rover-defender-110-station-wagon

۲۳) Land Rover 110 Station Wagon 1983-Present


24-land-rover-defender-90-station-wagon

۲۴) Land Rover 90 Station Wagon 1984-Present


25-land-rover-130-crew-cab-hcpu-pick-up

۲۵) Land Rover 130, Crew Cab, High Capacity Pick-up 1991-Present


23-land-rover-defender-110-station-wagon

۲۶) Land Rover Defender 110 Station Wagon U.S.A. Model 1993


27-land-rover-defender-90-nas-soft-top

۲۷) Land Rover Defender 90 Soft Top U.S.A. Model 1994-1997


28-land-rover-defender-90-nas-station-wagon

۲۸) Land Rover Defender 90 Station Wagon U.S.A. Model 1995 and 1997


اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.