وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی

0

offroad4x4 در این مجموعه مقالات قصد دارد تا شما عزیزان را با انواع چادر و نحوه چادر زدن حرفه ای در سفر و طبیعت آشنا کند پس با ما همراه باشید.

سبک، ﮐﻢ ﺣﺠﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎده

ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد

ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ (در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻒ)

دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا

 

❌ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و روﺷﻨﺎﺋﯽ در ﭼﺎدر ﮐﻪ دارای ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﭼﺎدر ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ در ﭼﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﺦ ﻏﺬا در ﺧﺎرج و دور از ﭼﺎدر اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﯽ از ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﺎﻃﺮیدار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮای ﮔﺮم ﺷﺪن در ﭼﺎدر از ﭘﻮﺷﺎک ﮔﺮم و ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮاب و ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ آب ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی و ﮔﺰﻧﺪه و ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎد و ﺑﺎران، درب ﭼﺎدر ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ورود و ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﺎدر ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ اﻫﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺎدری ﺳﺒﮏ و ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۰۰ ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در داﺧﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺰرگ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﻧﻔﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ درﭼﺎدرﻫﺎی ۸ ﻧﻔﺮه ۸ ﻧﻔﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاب ۸ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ۴ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﭼﺎدر ۸ ﻧﻔﺮه ﺑﺨﺮﯾﺪ.از ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ داﺧﻞ ﭼﺎدر و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭘﯿﮑﻨﯿﮏ ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﭼﺎدرﻫـﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻏﻠﺐ از ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺗﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪن ﯾـﮏ ﭼﺎدرﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ ﭼﺎدرﻫـﺎ ﻓﻨـﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎز و ﺑﺴـﺘﻪ ﮐـﺮدن آنﻫـﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﺎز و ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدن آنﻫـﺎ ﮐﻤـﯽ وﻗـﺖ ﻣـﯽﺑـﺮد. ﭘـﺲ ﻫﻨﮕـﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧـﻮد را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ و ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﮏ ﭼـﺎدر ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﮑﻨﯿـﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از ﭼﺎدرﻫــﺎ دو ﻻﯾــﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻏﯿــﺮ از ﺧــﻮد ﭼــﺎدر، ﻻﯾــﻪای ﻧﯿــﺰ ﻣﺠــﺪداً روی آن از ﺑــﺎﻻ ﮐﺸــﯿﺪه ﻣــﯽﺷــﻮد. اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﭼﺎدرﻫــﺎ ﺑــﻪ وﯾــﮋه ﺑــﺮای ﻣﻨــﺎﻃﻘﯽ ﺑــﺎ آب و ﻫــﻮای ﺑــﺪ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗــﺮ اﺳــﺖ.ﭘﯿﺶ ازﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﺎدر ﺧﻮد را اﺑﺘـﺪا در ﺧﺎﻧـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺎز ﮐـﺮده و ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿـﺰات آن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ و ﭘﺎرﭼﻪ روﯾـﯽ و ﮐـﻒ آﻧـﺮا ﭼـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﺎدر را ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮدهاﯾـﺪ ﺣﺘﻤـﺎْ ﭘـﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮑﺒﺎر آن را ﮐﺎﻣﻼْ ﺑـﺎز ﻧﻤﺎﺋﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺤـﻮه ﻧﺼـﺐ آن را ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ در ﻣﺤـﻞ ﻧﺼـﺐ، در ﻫــــــﺮ ﺷــــــﺮاﯾﻄﯽ اﻋــــــﻢ از ﺗــــــﺎرﯾﮑﯽ ﭼــــــﺎدر را ﺑــــــﻪ راﺣﺘــــــﯽ ﺑﺮﭘــــــﺎ ﮐﻨﯿــــــﺪ.ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺣﺘﻤﺎ ًﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﭼﺎدر را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﺳﺮدی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ زﯾﭗ روﯾﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻮا وارد ﭼﺎدر ﺷﻮد. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﻪﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻻﯾﻪ روﯾﯽ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

 

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.