ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎدر مسافرتی

0

 

وزنﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاتﻗﯿﻤﺖﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎداﺳﺘﺤﮑﺎمﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن راﺣت از مواردی است که هنگام انتخاب و خرید یک چادر مناسب حتما باید به آن توجه کنید پس قبل از خرید این مقاله از offroad4x4 را حتما مطالعه کنید.

❌ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﺸﺮات، ﺑﺎد، ﺑﺎران و ﺑﺮف در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ. دﻣﺎی داﺧﻞ ﯾﮏ ﭼﺎدر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ۲۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد از دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ درﺟﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در داﺧﻞ ﭼﺎدر وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاب داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ، ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ و راﺣﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

❌اﻧﻮاع ﭼﺎدر:

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻨﮓ: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را در ﻣﯿﺎن ﭼﺎدرﻫﺎ دارﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﭼﺎدر، ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺑﻌﺎد، اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﺎدرﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮردی: اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ارﺗﻔﺎع، ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و دﯾﮕﺮ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﻫﻨﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﺎدرﻫﺎی دﯾﻮاره ﻧﻮردی: از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ روی دﯾﻮارهﻫﺎ، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

❌ﭼﺎدرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺑﻘﺎ: اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ در واﻗﻊ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺣﺠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درون ﮐﯿﻒ ﺑﻘﺎ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون اﺳﮑﻠﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن از ﺑﺎد و ﺑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.