اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی

1

 

offroad4x4 قصد دارد در این مقاله شما را با انواع چادر های مسافرتی و شکل ظاهری آنها آشنا کند پس در این مقاله هم با ما همراه باشید.

❌اﻧﻮاع ﭼﺎدر از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی:

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﺎدرﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﯿﺖ ﺗﯿﺮکﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﮏ ﺗﯿﺮک و ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ، ﭼﺎدرﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﭼﺎدرﻫﺎی اردوﮔﺎﻫﯽ، ﺧﯿﻤﻪ ای، ﺗﻮﻧﻠﯽ، ﮔﻨﺒﺪی، ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ و ﻏﯿﺮه. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﮐﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد، ﺑﺎرش و ﺣﻔﻆ ﮔﺮﻣﺎی دروﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﺎدرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺎدرﻫﺎی ﮔﺮد، ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮی دارﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دارای دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﺳﮑﻠﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه: ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ، ﭼﻮب، ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﮑﻠﺖ ﭼﺎدر وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ روﮐﺶ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و در واﻗﻊ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﭼﺎدر اﺳﺖ.
روﮐﺶ ﭼﺎدر: ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ و دﯾﻮارهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود را ﺑﻮﺟﻮد آورده و از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز اﻃﺮاف ﻣﺠﺰا ﻣﯽﺳﺎزد.

❌ﭼﺎدرﻫﺎی ﭼﺎرﭼﻮبدار Frame Tent:

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﺳﻘﻒ آزاد ﺟﻬﺖ اﯾﺴﺘﺎدن را دارد. ﻓﻀﺎی ﺧﻮاب، آﺷﭙﺰی و ﻧﺸﺴﺘﻦ در آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﺎب ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب در اﯾﻦ ﭼﺎدر از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺖ. ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﺟﻮی (fly sheet/rainfly/Fly) در اﯾﻦ ﭼﺎدر از ﺟﻨﺲ ﮐﺘﺎن ﯾﺎ ﮔﺎﻫﺎً اﻟﯿﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ.

❌ﭼﺎدرﮔﺮده ﻣﺎﻫﻰ Ridge Tent:

ﭼﺎدری اﺳﺖ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ اﻓﻘﯽ در ﻃﻮل ﭼﺎدر ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﯿﺮک ﻋﻤﻮدی در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺎدر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺳﻘﻒ آزاد آن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﯿﺐ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ آن اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎد اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻃﻨﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﭼﺎدر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

❌ﭼﺎدر ﮔﻨﺒﺪی Dome Tent:

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻨﺒﺪی اﺳﺖ. ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺗﯿﺮکﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺒﮏ از داﺧﻞ آﺳﺘﯿﻦ ﭼﺎدر آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد. ﺗﯿﺮکﻫﺎ در ﺑﺎﻻی ﭼﺎدر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ دارﻧﺪ. ﺗﯿﺮکﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ آﻟﯿﺎژ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و اﻧﺪازه آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، راﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ، ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن و … ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺒﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

❌ﭼﺎدر ژﺋﻮدزﯾﮏ Geodesic Tent:

اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺷﺒﯿﻪ ﭼﺎدر ﮔﻨﺒﺪی اﺳﺖ اﻣﺎ در آن آراﯾﺶ ﺗﯿﺮکﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ وزش ﺑﺎد ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﯿﺮکﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎدر ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺎدر را ﺑﺼﻮرت ﺻﺎف وﮐﺸﯿﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد.

❌ﭼﺎدر ﮔﺮدﺷﯽ Touring Tent:

در اﯾﻦ ﭼﺎدر ﺗﯿﺮکﻫﺎ و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﭼﺎدر از ﻧﺎﯾﻠﻮن و ﭘﻠﯽاﺳﺘﺮ و ﻧﺪرﺗﺎً از ﮐﺘﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﺠﺮه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای ﻗﺴﻤﺖ داﻻن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﻪﺑﺎن و اﻧﺠﺎم آﺷﭙﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﺎدر رو در رو VIS-À-VIS Tent:

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب در دو ﻃﺮف ﻣﺤﻮﻃﻪ وﺳﻂ ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻗﺮار دارد. ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ و ﯾﺎ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﮔﻨﺒﺪی و ﯾﺎ ﮔﺮده ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

❌ﭼﺎدر ﺗﻮﻧﻠﯽ/ﺣﻠﻘﻪای Hoop Tent:

ﭼﺎدرﻫﺎی ﺣﻠﻘﻪای و ﺗﻮﻧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﯿﺮک ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻪای در ﻋﺮض ﭼﺎدر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ. وﺟﻮد ﺗﯿﺮکﻫﺎی داﯾﺮهای ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ دﯾﻮاره ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﻧﻞ درآﻣﺪه و ﻓﻀﺎی داﺧﻞ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻮاع ﭼﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم و ﺳﺒﮏ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮﻫﻨﻮردان اﺳﺖ.

 

 

اشتراک:

درباره نویسنده

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.